Välj en sida

VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

Gäller fr.o.m. 2019-04-01 och tillsvidare

 1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor(”Allmänna Villkor”)gäller då du använder dig av budgivningstjänsten Bidup(”Tjänsten”).Webbplatsen ägs och drivs av Bidup Sweden AB(”Bolaget”),org. nr. 559204-4928. Privatperson som har fyllt 18 år eller företag(”Annonsör”)kan registrera sig på tjänsten och skapa en budgivning. Annonsör har sedan möjlighet att dela budgivningen i olika annonsforum och på sociala medier. Person eller företag som budar på ett föremål Annonsör lägger ut via Tjänsten benämns nedan som"Budgivare”.

Annonsör och Budgivare förbinder sig vid registrering på Tjänsten samt vid användning av densamma att följa dessa Allmänna villkor och eventuella andra instruktioner och som Bolaget kan komma att publicera på webbplatsen www.bidup.se(”Webbplatsen”).Dessa Allmänna villkor och eventuella andra överenskommelser som ingås mellan Bolaget och Annonsör samt Budgivare angående användning av Tjänsten utgör tillsammans ”Avtalet”.

       2. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Annonsör och Budgivare får vid användning av Tjänsten inte:

 • Bryta mot tillämpliga lagar och regler genom att t.ex. för budgivning presentera illegala föremål, inklusive men inte begränsat till föremål som gör intrång i annans varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet eller föremål som är förbjudet att försälja utan tillstånd;
 • Bryta mot våra policys eller andra tillämpliga instruktioner;
 • Upprätta budgivningar som Annonsör inte avser att fullfölja genom att Annonsör antingen drar sig ur i förhand eller inte ämnar leverera utbjudet föremål efter avslutad budgivning
 • Delta i budgivningar där Budgivare inte avser att fullfölja köp om vinner budgivning och endast deltar i budgivningen för att trissa upp priset på föremålet som bjuds ut;
 • Låta annan använda Annonsörs eller Budgivares konto för Tjänsten eller överlåta sitt konto utan samtycke från Bolaget;
 • Vid beskrivning av föremålet använda sig av falska eller vilseledande uppgifter eller nedsättande och kränkande uppgifter vid utformningen av sin annons eller annars vid användning av Tjänsten;
 • Sprida skadlig programvara i form av virus eller liknande förfarande som kan påverka Tjänsten eller Annonsörs användning av Tjänsten negativt;
 • Förfoga över Bolagets rättigheter i form av gränssnitt, layout, texter, foton, varumärken eller andra rättigheter hänförliga till Tjänsten genom att kopiera, bearbeta eller göra tillgängligt för andra i strid mot dessa Allmänna villkor och tillämplig lagstiftning;
 • Underlåta att betala för föremål som denne vunnit genom budgivning (Budgivare);
 • Utan samtycke från Bolaget framställa, bearbeta, överföra, göra tillgängligt för allmänheten eller offentligt framföra något av Bolagets/webbplatsens innehåll, Tjänsten eller annars företa någon otillåten åtgärd med Bolagets innehåll såsom att licensiera det till tredje part utan på förhand givet skriftligt samtycke från Bolaget;
 • Samla in personuppgifter rörande andra av Tjänstens användare.

      3. ANSVAR

Bolaget är inte juridisk part i avtalet mellan Annonsör och Budgivare och har därför inget ansvar eller ersättningsskyldighet gentemot Annonsören eller Budgivare för avtal som dessa parter träffar vid nyttjande av Tjänsten eller tvister som kan uppstå till följd av avtal dessa parter emellan.

Bolaget tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick och förbehåller sig rätten att företa ändringar i Tjänsten utan föregående avisering till Annonsör eller Budgivare. Bolaget ansvarar inte för driftstörningar på Webbplatsen. Bolaget kan således inte garantera Tjänstens funktion eller tillgänglighet och kan därför inte garantera kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten och Annonsör är medveten om att driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll.

Bolaget ansvarar vidare inte för skada som Annonsör eller Budgivare lider till följd av uteblivna eller fördröjda annonssvar eller felaktig information i annonstexten.

Bolaget eller annat bolag inom samma koncern eller till Bolaget närstående bolag är därför inte ansvarig för skador, förluster (varken direkta eller indirekta) eller andra olägenheter som Annonsör eller Budgivare lider med anledning av användning av Tjänsten.

Bolaget förbehåller sig vidare rätten att stänga av Annonsör eller Budgivare som använder Tjänsten i strid med de Allmänna Villkoren, tillämpliga lagar eller på sätt som annars framstår som oacceptabelt för Bolaget.

Tjänsten möjliggör även försäljning av varor till andra länder. Regler och lagar för budgivning, onlineköp, köp och försäljning av s.k. second handvaror kan skilja sig åt från olika länder, varför Annonsör och Budgivare förbinder sig samt ansvarar för att följa samtliga tillämpliga nationella och internationella lagar och regler vid försäljning, köp och frakt av varor mellan länder. Du är skyldig att ta reda på vad som gäller i ditt respektive land innan du lägger ett bud eller skapar en budgivning.

Webbplatsen kan komma att erbjuda olika översättningstjänster- eller funktioner levererade av en tredje part genom vilka Annonsör eller Budgivare kan översätta innehåll från Webbplatsen/Tjänsten. Bolaget garanterar emellertid inte tillgång sådana funktioner och åtar sig inte heller något ansvar för sådana översättningars riktighet. Bolaget äger således inget ansvar för eventuell skada som Annonsör och/eller Budgivare kan lida till följd av skillnader mellan det ursprungliga och översatta innehållet från Webbplatsen/Tjänsten.

     4. RÄTTIGHETER

Bolaget äger och förfogar över all mjukvara, databaser, register, texter, bilder, varumärken, namn och logotyper samt alla andra immateriella rättigheter som finns tillgängliga på Webbplatsen. Annonsör och/eller Budgivare äger därför inte rätt att kopiera, mångfaldiga, tillgängliggöra eller på annat sätt förfoga över sådant material.

Vidare har Bolaget rätt att på Webbplatsen eller annars använda sig allt det material (”Materialet”) som Annonsör och/eller Budgivare laddar upp på Webbplatsen eller annars gör tillgängligt för Bolaget vid sin användning av Tjänsten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fotografier som Annonsör tillhandahåller Bolaget av det som Annonsör bjuder ut till försäljning genom Tjänsten samt eventuella tillhörande texter, videos, varumärken och teknik.

Genom användning av Tjänsten garanterar Annonsören och/eller Budgivaren vidare att denne inte på Webbplatsen laddar upp eller annars använder sig av inte gör intrång i eller annars kränker någon form av materiell eller immateriell rättighet eller gör intrång i tredje mans rättigheter.

Annonsör och/eller Budgivare upplåter således genom användning av Tjänsten en oåterkallelig och till tid, territorium och medium obegränsad rätt för Bolaget att nyttja, bearbeta, reproducera eller annars kostnadsfritt nyttja Materialet i sin affärsverksamhet utan begränsningar för syften som Bolaget fastställer efter hand.

5. ANNONSÖREN

När Annonsören lägger ut ett föremål till budgivning förbinder sig och accepterar Annonsören att:

 • Inte bjuda ut olagliga eller annars otillåtna föremål,
 • I samband med upprättandet av budgivningen, innefattande beskrivande texter eller upprättande av tillhörande annonser i övrigt, inte använda sig av språk som är kränkande, diskriminerande, nedsättande eller annars olagligt eller olämpligt språkbruk,
 • Ta hänsyn till användarvillkor och tillämpliga regler i övrigt hos det annonsforum man använder sig av (t.ex. sociala medier och andra webbsidor som tillåter annonser med tillhörande länkningar) vid skapande av annonser kopplade till det föremål som ska bjudas ut,
 • Fördröjning kan ske tills dess att annons/budgivning kommer upp på Webbplatsen,
 • Denne vid slutförd budgivning ingår ett bindande avtal med Budgivaren om att sälja det föremål som bjudits ut via Tjänsten och att detta avtal endast är mellan Annonsören och Budgivaren.
 • Bolaget kan komma att begränsa eller avsluta Annonsörens användande av Tjänsten för det fall Annonsören använder Tjänsten i strid med dessa Allmänna Villkor.

     6. BUDGIVAREN

Vid budgivning är Budgivaren införstådd med samt accepterar och godkänner att:

 • Det åligger Budgivaren att ta del av aktuell annons samt annan information kring budgivningen före det att denne deltar i en budgivning,
 • Budgivaren vid vunnen budgivning ingår ett bindande avtal med Annonsören att köpa det föremål som bjudits ut via Tjänsten och att detta avtal endast är mellan Annonsören och Budgivaren,
 • Bolaget kan komma att begränsa eller avsluta Budgivarens användande av Tjänsten för det fall Budgivaren använder Tjänsten i strid med dessa Allmänna Villkor.

     7. KÖP

Då Bolaget inte är en del av avtalet mellan Annonsören och Budgivaren åligger det dessa parter att ta reda på vad som gäller, samt att följa, tillämplig köplagstiftning under och vid slutförd budgivning. Observera t.ex. att olika lagar tillämpas vid köp mellan privatpersoner och vid köp mellan ett företag och en privatperson.

Regler och lagar för budgivning, onlineköp och köp av andrahandsgods kan skilja sig åt från olika länder. Vänligen ta reda på vad som gäller i ditt respektive land innan du lägger ett bud eller skapar en budgivning (se ovan under punkt 4 (”Ansvar”) ang. Annonsörs och Budgivares ansvar vid internationella köp/försäljningar).

     8. ERSÄTTNING VID SKADA

För det fall Annonsör och/eller Budgivare bryter mot dessa Allmänna Villkor ska Annonsör/Budgivare fullt ut ersätta Bolaget (innefattande bolag inom samma koncern eller till Bolaget närstående bolag) för all skada som Bolaget lider av att Annonsör/Budgivare bryter mot dessa Allmänna Villkor.

     9. ÄNDRINGAR

Bolaget har rätt att utan förvarning ändra dessa Allmänna Villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Annonsören och Budgivaren uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa Allmänna Villkor. De ändrade allmänna villkoren gäller från datum angivet högst upp i dessa Allmänna Villkor.

     10. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITETSPOLICY

Bolaget är personuppgiftsansvarig och förvaltar Annonsörens och Budgivarens personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inkluderande den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur Bolaget behandlar personuppgifter, var vänlig se vår integritetspolicy nedan.

För behandling av personuppgifter vid betalning, var vänlig se Stripes personuppgiftpolicy.

     11. TVISTER

Vid eventuell tvist med anledning av Annonsören och Budgivarens användning av Tjänsten uppmanar vi Annonsör att kontakta oss för att diskutera det inträffade samt eventuella lösningar. Detta gäller, för undvikande av tvivel, inte eventuella tvister som kan komma att uppstå mellan Annonsören och Budgivaren vid en budgivning. För det fall vi inte kan komma fram till en lösning gemensamt ska tvist lösas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

INTEGRITETSPOLICY

Bidup Sweden AB (”Företaget”) värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Företaget samlar in och använder dina personuppgifter vid användning av tjänsten Bidup. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på nedanstående adress.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Bidup Sweden AB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

Bidup Sweden AB, G:a Godtemplarlokalen, Östra Vingåker, SE-641 91 Katrineholm, Sweden, info@bidup.se

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER?

Insamling och behandling av personuppgifter sker när du registrerar dig för eller annars använder dig av vår tjänst. Vidare kan personuppgifter komma att samlas in vid din kontakt med oss avseende sådan information du lämnar till oss vid sådant tillfälle.

EXTERNA APPLIKATIONER

I Företagets tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Företaget. Företaget ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

VILKEN TYP AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Företaget samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna driva verksamheten på ett seriöst sätt och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot de personer som använder vår tjänst samt de företag och organisationer som vi har avtal med. Vi behandlar personuppgifter i form av användarnamn och e-post.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller annars uppfylla ändamålen med vår behandling och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. leverantörer och statliga myndigheter om det krävs enligt t.ex. lag eller beslut från domstol. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan.

 VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Om det sker undantag från detta, dvs överföring till ”tredje land” utanför EU/EES, får personuppgiftsbiträdet, såsom personuppgiftsbiträden inom EU/EES, endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Vi säkrar också upp att en skyddsnivå kan upprättas såsom om biträdet vore stationerad inom EU/EES.

VAD ÄR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 

SYFTE & TYP AV UPPGIFTER

 

LAGLIG GRUND

Behandling av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig vår tjänst.

 

Typ av uppgifter:Användarnamn, e-post.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig avseende användningen av vår tjänst.

 

När det gäller behandling av dina personuppgifter som inte krävs för att fullgöra avtalet med dig är behandlingen grundad på ditt och vårt berättigade intresse av att du ska kunna använda tjänsten.

Företagets skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen.

 

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord.

 

Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Företagets skyldighet inte fullgöras.

För att informera om våra tjänster, erbjudanden eller annan typ av marknadsföring rörande vår verksamhet till de av våra kunder som uttryckt önskemål om detta.

Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och marknadsföra verksamheten.

 

Du har rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål, varpå dina uppgifter inte längre kommer att användas för detta syfte.

 

 NÄRMARE OM DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, RADERING M.M.

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du har t.ex. rätt att:

 • Begära ut information från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag;
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, radering av personuppgifter under vissa omständigheter eller begränsning av behandling;
 • Få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Detta omfattar emellertid endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig;
 • Återkalla samtycke med framtida verkan när vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, motsätta dig behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring samt i övrigt motsätta dig viss behandling.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se.

COOKIES

Vi använder oss av cookies för våra digitala tjänster. Information om hur vi använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av gällande cookiesvillkor som du hittar på vår webbplats.

ÄNDRINGAR

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Företagets webbplats www.bidup.se och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.